SUNOD sa paz y orden asin paghingoha na makamtan kan Tinambacqueño an marhay na salud, iyo an maigot na pagsierto kan saindong lingcod sa tabang kan iba pang mga elehidong opisyales kan satuyang lokal na gobyerno na makamtan kan satuyang mga aki an mauswag na futuro.

Nagkakapira an paagi tanganing matawan ta sinda nin marhay na buhay orog na sa pag-abot kan panahon na hinahagad na an saindang makusog na partisipasyon sa sociedad bilang produktibo asin responsableng mga namamanwaan. Piglilikay niyato an satuyang mga jobenes na maimbwelto sa maraot na gawe sagkod bisyo asin pigtatabangan ta sinda na makapag-eskwela o magkaigwa nin edukasyon na sukol o oyon sa saindang hilig asin kakayahan.

Ini an rason kun ta ano ta igwa kita nin manlaenlaen na programa sa gobyerno-municipal sa pangengenot kan saindong lingcod pag-abot sa pagpapaeskwela kan satuyang ka akian poon sa elementarya, sekondarya o high schoolsenior high school asin sa kolehiyo.

Para sa mga aking nasa elementarya, pig tugdas ta asin padagos na pig-iimplementaran programang Reinforcement for Underprivileged Elementary Learners o R.U.E.L. na nagheheras nin financial na ayuda o incentive para sa aki na nag-eeskwela bilang pambayad para sa mga testing materials, school bags, school supplies, school uniforms, athletics, school press conferences, band and musical instruments, PTA, asin iba pang school fees.

Para sa mga nasa hayskul asin senior high school, padagos an pagtao ta nin educational assistance. An programang ini kan satuyang lokal na gobyerno, pig-aadalan niya mona pahiwason pa o dagdagan an numero kan mga beneficiaries asin dagdagan an kantidad kan funding itinatao tanganing mas dakol an makinabang.

***

DARA nin satuyang kamawotan na magkaigwa an lambang pamilya nin dawa sarong college graduate na iyo an maserbing posog na kasurog kan saindang mga magurang sa pagbuhay, makusog na itinotolod ta an HEPMA o Handog Edukasyon Para sa Mag-aaral na kun saen tinatawan ta nin P3,500 an lambang college student kada semestre. An scholarship grant na ini pigpoponan ta nang gibohan nin paagi na dagdagan pa poon P5,000 hanggan P7,000 depende sa financial capability kan pamilya.

Preparado man an satuyang gobierno-municipal na tawan full scholarship an mga estudyantes na hale sa mga pobreng pamilya, alagad maninigong tabangan. An benepisyong ini itatao niyato sa jovenes na nagkaklase o maklase sa mga state universities siring kan BISCAST, CBSUA asin PSU.

Tanganing maserbihan an mga hobenes na gustong makapagtrabaho tolos pagkatapos kan halipot na panahon nin pagklase, padagos kitang nakikipagtabangan sa TESDA para maitolod an programang magaaral ka na, may bayad ka pa.

Sa lindong kan programang ini, an mga estudyantes na kaipuhan na mag-eskwela sa TESDA training center sa banwaan kan Pili o saen man na TVIs (technical-vocational institutions) tinatabangan kan gobyerno lokal sa paagi nin paghanap nin boarding house na saindang maeestaran asin an pagbayad sa saindang mga estaran kaibahan na an pagbayad para sa saindang medical examination asin an pagtao nin pang oro-aldaw na allowance.

Dae diyan nagtatapos an tabang kan satuyang munisipyo sa kaakian na gustong makapag-eskwela asin magkaigwa tolos nin hanapbuhay. Nagmamaigot pa man kita na hanapan sinda nin trabaho sa ibang lugar laog kan satuyang rehiyon o magin sa luwas siring kan Laguna na kun saen dakol nin mga pabrika an nag a ako nin mga factory workers na igwa nin national certificate (NC) 1 asin 2.

Magin an mga barangay officials na igwa nin scholarship sa DILG tinatawan ta nin tabang financial sa paagi kan pag-asumir kan saindang miscellaneous fees na nagkakantidad sobra sa P1,000 para sa kada saro.

***

PARA sa satuyang mga para oma, ipinapadagos niyato an pagheras sainda nin mga vegetable seeds asin marhay na banhi nin paroy. Ini, tanganing magkaigwa sinda nin mas halangkaw na ingreso sa pag-oma.

Kaibahan sa programa para sa mga paraoma iyo an pagpabakal sainda nin fertilizers sa hababang precio kumpara sa nagdadalagan na precio sa mercado. Tinatawan ta sinda nin mga hand tractors. An enot na grupo nin mga paraomang nagrecibe kan nasambit na tabang iyo idtong mga nasa Barangay La Medalla, Barangay Buyo, Barangay Lupi asin Barangay Antipolo.

Dae ta man piglilingawan an satuyang mga parasira. Dae pa sana na hahaloy, nagtao kita sainda nin mga baroto para gamiton sa saindang pagdakop nin sira sagkod mga fishnets o pangke. Dakula man an satuyang itinataong tabang sa mga parasira na boot magpadakol nin seaweeds bilang alternatibong hanapbuhay o dagdag na hanapbuhay. Sarong databank o registry nin mga parasira an satuyang itinugdas tanganing magkaigwa an munisipyo nin kumpletong lista kan mga parasira para sa marikas asin organisadong pagtao nin tabang sainda sa panahon na kaipuhan ninda an asistencia kan satuyang gobyerno-lokal.

Hon. Ruel B. Tuy
Municipal MayorLocal Government Unit of Tinambac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *